REGULAMIN
Niepublicznego Przedszkola ,,Baśniowy Pałacyk” w Grójcu

§1 Organizacja przedszkola

 1. Przedszkole „Baśniowy Pałacyk” jest placówką niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną.
 2. Siedziba przedszkola znajduję się w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 100B.
 3. Przedszkole jest instytucją oświatową, która realizuje zadania zawarte w Statucie.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział. Do oddziału uczęszczają dzieci według zbliżonego wieku, co pozwala na pełne uwzględnienie ich potrzeb i zainteresowań.
 6. Pracą oddziału kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 7. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2 – 6 lat.
 8. Dziecko przyjmowane jest do Przedszkola po rozmowie z Rodzicami, którzy wypełniają „ Kartę zgłoszenia dziecka” oraz uiszczają opłatę wpisową.
 9. Przedszkole czynne jest przez cały rok w dni powszednie, oprócz 24 grudnia, w godzinach 6.30-18.30.
 10. Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i higieniczne.
 11. Przedszkole zapewnia grupowe ubezpieczenie dzieci.
 12. Dzieci mogą przyprowadzać oraz odbierać rodzice lub osoby przez nich upoważnione.
 13. Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe ( bez kataru, gorączki, biegunki, wymiotów itp.).
 14. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadomienie rodziców o złym samopoczuciu dziecka.
 15. Obowiązkiem rodziców jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.
 16. W przedszkolu wyznacza się czas na odpoczynek dzieci. Po obiedzie prowadzi się zajęcia wyciszające ( słuchanie bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej). Chętne dzieci mają możliwość snu.
 17. Codziennie dzieci korzystają z zajęć , zabaw, spacerów na powietrzu, chyba, że warunki atmosferyczne na to nie pozwalają.
 18. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci ( śniadanie, obiad, dwa podwieczorki)

§2 Zadania Przedszkola

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.
 2. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 3. Realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 4. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 5. Organizuje dodatkowe zajęcia umożliwiające dzieciom wszechstronny rozwój.
 6. Przestrzega praw dziecka zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.

§3 Prawa i obowiązki Rodziców

 1. Rodzice mają prawo do:
 • Zapoznania się ze Statutem i realizowanymi programami,
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat funkcjonowania dziecka w grupie, jego sukcesów i niepowodzeń,
 • Uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek do eliminowania trudności wychowawczych bądź dydaktycznych,
 • Wyrażania i przekazywania dyrektorowi i nauczycielom opinii na temat pracy przedszkola,
 • Przebywania w przedszkolu oraz obserwowania zajęć po konsultacji z
 1. Rodzice mają obowiązek:
 • Przestrzegać niniejszy regulamin,
 • Terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu,
 • Informować dyrektora lub nauczyciela o wszelkich przeciwwskazaniach dotyczących udziału dziecka w zajęciach,
 • Informować dyrektora lub nauczyciela o wszelkich przeciwwskazaniach związanych z alergiami czy innymi schorzeniami,
 • Informować dyrektora lub nauczyciela o chorobach zakaźnych własnego

 §4 Postanowienia końcowe

 1. Przestrzeganie regulaminu dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska oraz rodziców i dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego.
 3. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie.
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do placówki.
 5. Dziecko może być skreślone z listy w przypadkach określonych w Statucie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2013 roku.