Regulamin Niepublicznego Przedszkola
„Baśniowy Pałacyk
w Grójcu

§ 1

Organizacja przedszkola

 1. Przedszkole „Baśniowy Pałacyk” jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Spółkę Cywilną I. Derlak, A. Zasiewska
 2. Siedziba przedszkola znajduję się w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 100 B.
 3. Przedszkole jest instytucją oświatową, która realizuje zadania zawarte w Statucie.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział. Do oddziału uczęszczają dzieci według zbliżonego wieku, co pozwala na pełne uwzględnienie ich potrzeb i zainteresowań.
 6. Pracą oddziału kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 7. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 – 7 lat.
 8. Dziecko przyjmowane jest do Przedszkola po rozmowie z Rodzicami, którzy wypełniają „Kartę zgłoszenia dziecka” oraz uiszczają opłatę wpisową.
 9. Przedszkole czynne jest przez cały rok w dni powszednie, oprócz 24 grudnia, w godzinach 6.30-18.30.
 10. Przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i higieniczne.
 11. Przedszkole zapewnia grupowe ubezpieczenie dzieci.
 12. Dzieci mogą przyprowadzać oraz odbierać rodzice lub osoby przez nich upoważnione.
 13. Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe (bez kataru, gorączki, biegunki, wymiotów itp.).
 14. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadomienie rodziców o złym samopoczuciu dziecka.
 15. Obowiązkiem rodziców jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.
 16. W przedszkolu wyznacza się czas na odpoczynek dzieci. Po obiedzie prowadzi się zajęcia wyciszające ( słuchanie bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej). Chętne dzieci mają możliwość snu.
 17. Codziennie dzieci korzystają z zajęć , zabaw, spacerów na powietrzu, chyba, że warunki atmosferyczne na to nie pozwalają.
 18. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci (śniadanie, obiad + dwa podwieczorki).


§ 2

Zadania Przedszkola

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.
 2. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 3. Realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 4. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 5. Organizuje dodatkowe zajęcia umożliwiające dzieciom wszechstronny rozwój.
 6. Przestrzega praw dziecka zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.

§ 3

Prawa i obowiązki Rodziców

Rodzice mają prawo do:

 • Zapoznania się ze Statutem i realizowanymi programami,
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat funkcjonowania dziecka w grupie, jego sukcesów i niepowodzeń,
 • Uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek do eliminowania trudności wychowawczych bądź dydaktycznych,
 • Wyrażania i przekazywania dyrektorowi i nauczycielom opinii na temat pracy przedszkola,
 • Przebywania w przedszkolu oraz obserwowania zajęć po konsultacji  z nauczycielem.

Rodzice mają obowiązek:

 • Przestrzegać niniejszego regulaminu,
 • Terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu,
 • Informować dyrektora lub nauczyciela o wszelkich przeciwwskazaniach     dotyczących udziału dziecka w zajęciach,
 • Informować dyrektora lub nauczyciela o wszelkich przeciwwskazaniach     związanych
 • z alergiami czy innymi schorzeniami,
 • Informować dyrektora lub nauczyciela o chorobach zakaźnych własnego dziecka.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Przestrzeganie regulaminu dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska oraz rodziców  i dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania          wychowawczego.
 3. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane     polubownie.
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do placówki.
 5. Dziecko może być skreślone z listy w przypadkach określonych w Statucie.